เ กิด 3 วันนี้ ด วงดี ร วยฟ้าผ่า บุญพาวาสนาส่ง

เ กิด 3 วันนี้ ด วงดี ร วยฟ้าผ่า บุญพาวาสนาส่ง

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผย ผู้ที่เ กิด 3 วันนี้ ช่วงนี้ด วงดี ร วยฟ้าผ่า บุญพาวาสนาส่ง

โดยมีเกณฑ์รับทรั พย์ รับเ งินแสน เ งินล้าน หมดหนี้หมดสิน ได้แก่

ผู้ที่เ กิดวันพฤหั สบดี

โดยในช่วงระยะปี 64 เป็นปีที่ดีมากๆ เพร าะตำแห น่งกาลโยคเป็นตำแห น่งให้คุณแก่ท่านอย่ างสูงสุด

เป็นวันธงชัย ฉะนั้น ในช่วงนี้ผู้ที่เ กิดวันพฤหัสบดี จะบุญพาวาสนาส่งจริงๆ ตามพื้นด วงก็บอกว่า ผู้ที่เ กิดวันพฤหัสบดี

เมื่อเล็กๆ มักจะได้รับความสุขสบ าย แต่จะไม่ได้อยู่บ้ านเ กิดของตน แต่จับไม่ได้อยู่บ้ านเ กิดของตน

จะต้องไปอยู่ต่างบ้ านต่างถิ่น จะได้ดีที่อื่น นิสัยใจคอดี เป็นที่ไว้ใจ และเ ชื่อถือแก่บุคคลทั้งหลาย การพูดจาดี ซื่อตรง ไพเร าะ

คนมักพอใจในคำพูดของคุณ เป็นคนมีสติปัญญาดี การพูดอาจจะช้าๆ เนิบๆ ทำให้คนฟังเชื่อถือได้เป็นอย่ างดี

คำพูดมักจะเป็นประโยช น์แก่ตนเองเสมอ จะได้ดีหรือมีลาภเพร าะปากบ างครั้งการพูดจะไม่แน่นอน การรักษาสิ่งของ เ งินทองดี

แต่ทำกิจการมักเฉื่ อยชา เป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้น คบคนอาจจะคบได้ไม่ค่อยยืด

อาจจะต้องเปลี่ ยนสังคม หรือเปลี่ ยนเพื่อนบ่อยๆ เนื่องจากเวลาเร าไปอยู่กับใคร คนนั้นจะแสดงสันดานเลวๆ ออกมา

ทำให้เร าคบกับเขาแล้วแป๊บๆ เร าก็รู้ธาตุแท้ ผู้ที่เ กิดวันพฤหั สบดี แม้จะดูภายนอกเหมือนคนที่ไม่เจ้าชู้ แต่มีความเจ้าชู้ลึกๆ

ฉะนั้น กว่าจะเจอคู่ของแท้จริงอาจจะต้องผ่านการใช้ชี วิตคู่หรือมีแฟนมาแล้วตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไป สิ่งที่ต้องระมั ดระวั ง คือ

มิตรสห าย มักจะนำความเดื อดร้อ นมาให้เสมอ ในชี วิตจะมีคดีความ หรืออาจจะล้มเหลวในชี วิต 3 ครั้งเป็นอย่ างน้อย

แต่ภายหลังชี วิตจะดีมากๆ

ชี วิตในวัยหนุ่มมักลำบ ากกว่ากันสร้ างชีวิต แต่จะสบ ายในบั้นปลายชี วิตเป็นคนชอบคบคนทุกชนชั้น ไม่ถือตัว วันที่เป็นมิตร

คือ วันอาทิตย์ วันที่เป็นศั ตรู คือ วันจันทร์ เนื้อคู่ คือ วันอังค าร สีประจำวันเ กิดคือสีม่วง อาชีพที่เจริญก้าวหน้ามาก คือ

อาชี พทางอักษรศาสตร์ การแ พทย์ การค้ า นักการเมือง ครูบ าอาจารย์ หมอดู จะมีความก้าวหน้าดี

ทำงานที่ใช้กำลังจะไม่ค่อยดี ต้องเป็นงานที่ใช้สติปัญญา

ผู้ที่เ กิดวันอาทิตย์

ตามตำร าของพม่า เป็นวันอธิบดี เมื่อเล็กๆ มักจากบิดา ม ารดา ไปอยู่กับผู้ ใหญ่ หรือญาติพี่น้อง

แต่จะไปอยู่แห่งหนใด ก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเสมอ แต่เป็นคนทำคุณแก่ใครไม่ค่อยขึ้น มีมิตรสหายมาก เป็นคนรักเพื่อนฝูง

ซื่อสัตย์ต่อมิตร การพูดจาอ่อนหวานสุภาพ พูดคำไหนคำนั้น เป็นคนที่ไม่ชอบผิดคำพูด พูดแล้วก็มักที่จะทำให้ได้

คำพูดเป็นที่นิยมของทุกคน ทุกชนชั้น มักได้ดีหรือมีลาภปาก

หรือเพร าะการพูด เป็นคนพูดตรงไปตรงมา ขวานผ่ าซ าก ไม่ชอบโกหก เป็นคนที่มีความมักใ หญ่ใฝ่สูง

คบคนง่าย มีความเมตต าอารีแก่ผู้อื่น ฉะนั้น จึงมักหมดเ งินหมดทองไปกับคนใกล้ชิด คนใกล้ตัวอยู่เป็นประจำ

เป็นคนโก รธง่ายหายเร็ว มีสติปัญญา ไหวพริบดีมาก ชอบการศึกษาหาความรู้ จะได้พึ่งตนเอง

ชีวิ ตนี้จะต้องพึ่งตนเอง หวังพึ่งคนอื่นจะค่อนข้างย าก

การคบคนต้องคบคนสูงศั กดิ์หรือสูงอายุจึงจะได้ดี วันที่เป็นมิตร คือ วันพฤหั สบดี วันที่เป็นศัตรู คือ วันอังค าร

วันที่เป็นเ นื้อคู่ คือ วันศุกร์ วันที่เป็นศั ตรูเนื้อคู่ของคุณ คือ วันพุธ สีประจำวันเ กิด คือ สีแดง อาชี พทางร าชการหรือการค้ าข ายดี

ในช่วงต้นอายุ หรือปฐมวัย 1-20 ปี มักได้รับความลำบ ากไม่ค่อยดี ช่วงมัชฌิมวัย คือ 20-50 ปี จะได้รับความสะดวกสบ าย

ในบั้นปลายชี วิตจะมีความสุขยิ่งขึ้น ในชี วิตนี้จะมีความเดื อดเนื้ อร้ อนใจหนักหนาสาหั สถึง 3 ครั้ง

ทั้งอาจจะล้ มเห ลวทางธุรกิจหรือเป็นคดีคว าม แต่ภายหลังจะดีมากๆ และอาจจะต้องย้ ายที่อยู่ถึง 3 ครั้งเป็นอย่ างน้อย

ผู้ที่เ กิดในวันศุกร์

เป็นวันที่ด วงช ะต า เรื่องการเ งินจะดีมากในช่วงนี้ มีโอก าสจับเ งินแสน เ งินล้านอย่ างชัดเจน

วาสนาของผู้ที่เ กิดวันศุกร์ ตอนเ ด็กๆ อาจจะได้รับความลำบ าก พึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ มักมีความเดื อดร้ อน

เพร าะพวกพ้ องและพี่น้อง ในชี วิตจะมีความเดื อดร้อนอย่ างใหญ่ 2 ครั้ง เป็นอย่ างน้อย ชี วิตของผู้ที่เ กิดในวันศุกร์

จะได้ความสุขสบ ายในบั้นปลาย ในวัยชร า ถ้าเป็นนักบวชหรือไฝ่ทางศาสนา มีโอก าสเป็นใ หญ่เป็นโต

และเป็นที่เค ารพนับถือของคนทั่วไป แต่นิสัยเ สียบ างครั้งชอบบ่น ชอบจุกจิก เวลาโมโห โมโหร้ าย

เห็นช้ างตัวเท่ามด ฉะนั้น ต้องลดความเอาแต่ใจตนเอง และจะดีขึ้นมากๆ

เพร าะความเอาแต่ใจตัวเอง หรือคำพูดที่ตรงโผงผาง ไม่ชอบดัดจริต จึงทำให้คุณมีศั ตรูอยู่เสมอ

ความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกับใคร ญ าติพี่น้องจึงไม่ค่อยจะรักใคร่ ญาติทางบิดามักจะนำความเดื อดเนื้ อร้ อนใจ

มาให้คุณอย่ างไม่นึกฝัน และที่สำคั ญ มักจะมีปัญ หาเรื่ องการใช้เ งินอยู่บ่อยครั้ง เพร าะใช้เ งินเก่ง

การพูดจาโดยปกติเป็นคนพูดจาที่อ่อนหวาน เป็นที่พอใจแก่ผู้อื่น

วาจาเป็นเสน่ห์แก่ตน แต่ถ้าโกรธหย าบค ายมาเต็ม ด วงช ะต ามักได้ดีเพร าะปากของตนเอง วันที่เป็นมิ ตร คือวันอังค าร

วันที่เป็นศั ตรู คือวันพุธกับวันเสาร์ วันเนื้ อคู่ คือ วันจันทร์ สีประจำวันเ กิด คือ สีน้ำเ งินและฟ้า

อาชี พเกี่ยวกับการค้ าข ายของสวยของงาม เกี่ ยวกับโซเชี ยลมีเดีย หรือเกี่ ยวข้องกับการรีวิวต่างๆ ดีมาก

ข้อมูลmatichon

 4,997 total views,  4 views today

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *