ร าศีนี้จะได้บ้ าน ได้รถ มีเงิ นก้อนโต

ร าศีนี้จะได้บ้ าน ได้รถ มีเงิ นก้อนโต

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์มร าศี ระยะนี้ประสบผลดีทางก ารเงิ น เพศตรงข้ ามให้ล าภ

จ ากก ารใช้วาจาในก ารตกลง ต่อรอง สำเร็จทุกประก ารในช่ วงนี้ด วงชะต าของแต่ละร าศีมีก ารเปลี่ ยนแป ลง

โดยอ าจเปลี่ ยนแป ลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ ยนแป ลงในทางต้องระมั ดระวั ง

5 ราศีในระยะนี้จะประสบผลดีในทางก ารเงิ น เมื่อถึงคร าวที่เงิ นข าดมือจริงๆ จะมีทางรอดพ้นจ ากปั ญห าได้แบบฉิวเฉียด

ก ารงานที่เกี่ ยวกับก ารค้ าเครื่องสำอาง เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ สุขภาพความสวยงาม และงานด้ านศิลปะทุกช นิด

ไม่ว่าจะเป็นก ารร้องรำทำเพลง จะให้ผลดีมาก ถ้าเป็นเพ ศชายมักจะใช้เงิ นเกี่ ยวกับเพ ศตรงข้ าม

และได้เงิ นจ ากเพ ศตรงข้ าม จ ากก ารใช้วาจาในก ารตกลง ต่อรอง สำเร็จทุกประก าร

สำหรับ 5 ร าศี ประกอบด้วย พฤษภ ตุลย์ พิจิก มังกร กุมภ์ โดยทั้ง 5 ร าศีระยะนี้จะประสบผลดีในทางก ารเงิ น

เมื่อถึงคร าวที่เงิ นขาดมือจริงๆ จะมีทางรอดพ้นจ ากปั ญห าได้แบบฉิวเฉี ยด ก ารงานที่เกี่ ยวกับก ารค้ าเครื่องสำอาง

เสื้ อผ้า เครื่องประดับ สุขภาพความสวยงาม และงานด้ านศิลปะทุกช นิด ไม่ว่าจะเป็นก ารร้องรำทำเพลง

จะให้ผลดีมาก ถ้าเป็นเพศชายมักจะใช้เงิ นเกี่ ยวกับเพ ศตรงข้ าม

และได้เงิ นจ ากเพศตรงข้ าม จ ากก ารใช้วาจาในก ารตกลง ต่อรอง สำเร็จทุกประก าร

 

 5,152 total views,  4 views today

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *