วิ ธีขอทางเข้าที่ดินต าบ อด

หากคุณเป็นคนนึงที่มีที่นาที่ไร่ต าบอ ดหรือที่ไ ม่มีทางเข้า อย ากจะมีทางเข้า

วันนี้เร ามีข้ อมูลดีๆมาฝากกันกับวิ ธีขอเปิ ดทางที่ดินต าบอ ด ให้มีทางเข้า จะเป็นอ ย่ างไรเรามาดูกัน

ที่ดินต าบอ ด ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสมอไปซะที่ไหน จริงๆ แล้วเค้าขอเปิดทางได้

ซึ่งเรียกว่า ทางจำเป็น ที่ดินต าบอ ด คือ ที่ดินที่ไ ม่มีทางออ กสู่สาธารณะ ไม่มีทางเข้าออ กสู่ที่ดินของตัวเองได้

แต่รู้หรือไ ม่ที่ต าบอ ด สามารถแก้ปัญหาให้ที่ดิน มีทางออ กได้ด้วยการยื่นหนังสือขอผ่ านทาง

ต ามสิทธิทางกฎห ม า ยที่ดินต าบอ ดหรือเรียกอีกอ ย่ างหนึ่งว่า ทางจำเป็น

หล า ยคนที่เป็นเจ้าของที่ดินต าบอ ดหรือที่ดินที่ไ ม่มีทางออ กสู่สาธารณะคงหนักใจไ ม่ใช่น้อย

เ พ ร า ะจะข า ยทิ้งก็คงได้ร าคาไ ม่ดี หรือจะสร้างบ้านเองก็ต้องเจอ กับปัญหาที่ต ามมาจากที่ดินที่ไ ม่มีทางเชื่อมต่อไป

สู่ทางสาธารณะ ต ามประมวลกฎห ม า ยแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่ มีทางออ กถึงทางสาธารณะได้

เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่ านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลงใด มีทางออ กได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือ ทะเล หรือ มีที่ชัน อันระดับที่ดิน กับทางสาธารณะ สูงกว่ากัน

มากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับที่ และ วิ ธีทำทางผ่ านนั้น ต้องเลือ กให้พอควรแก่ความจำเป็น

ของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เ สี ยห า ยแต่น้อยที่สุด

ที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่ าน จะสร้ างถนน เป็นทางผ่ าน ก็ได้

ผู้มีสิทธิจะผ่ าน ต้องใช้ค่ าทดแทน ให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเ สี ยห า ย อันเกิดแต่เห ตุที่มีทางผ่ านนั้น

ค่าทดแทนนั้น นอ กจากค่าเ สี ยห า ย เ พ ร า ะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงิ นร า ยปี ก็ได้

จากหลักกฎห ม า ยดังกล่าว เจ้าของ ที่ดินต าบอ ด สามารถขอเ ปิด

ทางจำเป็น เพื่อออ กสู่ทางสาธารณะได้ แต่ก็เปิ ดได้เท่าที่จำเป็นและอาจต้องชดใช้เงิ นให้เจ้าของที่ดิน

นอ กจากนั้นทางจำเป็นในแง่ของกฎห ม า ยก็ ไม่ได้จำกัดเฉพาะทางจำเป็นบนบกเท่านั้น

หากเจ้าของที่ดินต าบอ ดไม่มีความจำเป็นต้องเดินเท้า หรือ ขับรถยนต์ไปสู่ทางสาธารณะ

แต่ต้องใช้ย านพาหนะทางน้ำก็สามารถใช้สิทธิทางจำเป็นขุดคูเพื่อให้เรือสามารถออ กไปสู่ทางสาธารณะที่เป็นคลองหรือแม่น้ำได้

แต่ทั้งนี้เจ้าของที่ดินต าบอ ดจะต้องเลือ กทางออ กสาธารณะไปยังทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

ไ ม่ใช่ว่าจะขอทางจำเป็นออ กไปสู่ทางสาธารณะทั้งทางน้ำและทางบกพร้อม ๆ กัน จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าว

สามารถสรุปสั้น ๆ ให้เข้าใจง่ าย ๆ ได้ว่า ที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นล้มเอาไว้จนไ ม่มีทางออ กสู่สาธารณะ

สามารถทำทางผ่ านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ออ กไปสู่ทางสาธารณะ

การจะขอทางผ่ านไปสู่สถานที่หรือทางอ ย่ างอื่น นอ กจากทางสาธารณะ ไ ม่สามารภทำได้ ต ามกฎห ม า ยจะใช้ทางผ่ านออ กไปสู่สาธารณะ

โดยคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้มีความเ สี ยห า ยน้อยที่สุด หากที่ดินต าบอ ดมีทางออ กสู่ทางสาะารณะได้

แต่เส้นทางนั้นเป็นสระ บ่อ บึง คลอง ทะเล หรือ ทางชั้น สามารถขอทางจำเป็นเพื่อออ กสู่ถนนสาธารณะได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎห ม า ยที่ดินต าบอ ดจากกรมที่ดิน

หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

สืบค้นข้ อมูลจาก google.com, ทนายรัชพล, ddproperty

ที่มา parinyacheewit