น้ำมันขึ้นร าค าอีกแล้ว

ร าค าน้ำมันวันนี้ (14 มิ.ย. 65) ตามข้อมูลจากบ างจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 45.15 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.88 บ าท

เช้านี้ร าค าน้ำมันปรับขึ้นทุกช นิด โดยกลุ่มแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น+60 ส.ต. ยกเว้น E85 +40 ส.ต.

ดีเซลทุกช นิด +1 บ าท ยกเว้น Hi Premium Diesel S B7 ปรับขึ้นมากที่สุด 1.50 บ าท/ลิตร

ขณะที่ร าค าน้ำมันดีเซลล่ าสุด จำหน่ายที่ร าค า 34.94 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 34.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 47.86 บ าท ส่วนร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 07.30 น.ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.88 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 44.04 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.54 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บ าท

หมายเหตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า

ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.