สาธุร่วมบุญ “แอน สิเรียม”สร้างวัดสิเรียมพุทธารามที่ศรีสะเกษ

วัดสิเรียมพุทธาราม (เดิมชื่อ “วัดบ้านสังกัน” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้เริ่มตั้งเป็นที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.2541

บริเ ว ณที่ตั้งจะมีเสาหลักศิลาโบราณและป่าห ว าย มีต้นโพธิ์อายุประมาณ 100 ปี เป็นที่อยู่ของปู่ต า

ชาวบ้านสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมัน อายุประมาณ 1,200 ปี ชาวบ้านสังกัน

มีความพร้อมใจกันสร้างศาลา กุฏิมุงด้วยหญ้ าค าพอเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ สามเณรได้แล้ว

จึงได้นิมนต์พระสงฆ์มาเข้าพรรษา ต่อมา พระปลัดสุวิทย์ ฐานวโร ได้ประส านกับคณะญ าติโยมในกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี

จัดเป็นผ้าป่าสามัคคี และกฐินสามัคคี ซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัดและสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหญ่ สร้างศาลา ห้องน้ำพอเป็นที่พำนัก

ของพระสงฆ์สามเณร พระปลัดสุวิทย์ ฐานวโร และตัวแทนชาวบ้านสังกันในการยื่นเรื่องขออนุญ าตสร้างวัด

ต่อกรมการศ าสนา ได้รับอนุญ าตสร้างวัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ต่อมาสำนักงานพระพุทธศ าสนาแห่งช าติ

ได้มีประกาศตั้งวัดเป็นวัดในพระพุทธศ าสนา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ

ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระปลัดสุวิทย์ ฐานวโร เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านสังกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2547

นางสาวสิเรียม ภักดีดำรงฤ ทธิ์ ได้เข้ามาช่วยอุปถัมภ์วัดบ้านสังกันจนถึงปัจจุบัน วัดบ้านสังกัน ได้รับอนุญ าต

ใช้ตร าสั ญลั กษณ์งานเฉลิมพระเ กี ยรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เพื่อประดิ ษฐานที่หน้าบันอุโบ ส ถวัดบ้านสังกัน โดยที่มูลนิธิชัยพัฒนา ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแบบพระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเ ษ ก

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2551 เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการก่อสร้างอุโบสถของวัดบ้านสังกัน และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีน าถ ได้ประทานผ้าพระกฐินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเชิญไปทอดถวาย

วัดบ้านสังกัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบ ส ถ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

ให้นางสาวสิเรียม ภักดีดำรงฤ ทธิ์ เพื่อเชิญไปทอดถวายยังชุมช นสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2561

ต่อมาสำนักงานพระพุทธศ าสนาแห่งช าติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบ้านสังกัน

เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อ วัดสิเรียมพุทธาราม ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันย ายน พ.ศ. 2553 วัดสิ​เรียม​พุ​ทธาราม​ หมายถึง

​ วัดที่สิเรียมสร้างถวายพระพุทธ​เจ้า​ เพื่อ​เป็นวัดในพระพุทธศ าสนา​ ให้พระสงฆ์และ​สามเณร​ ตลอดถึงอุบ าสก​ อุบ าสิก า

​ ทั้ง​ 4​ ทิศมาประพฤติ​วั ตรปฏิบัติ​ธรรม ​ โดยมี​ พระครู​พิศ​ า​ลพัฒ​น​โกวิท​ เป็น เจ้าอาวาส​วัดสิ​เรียม​พุ​ทธาราม) เลขที่​ 94​

หมู่​ 9​ บ้าน​สั​งกัน​ ตำบล​สำโ ร ง​พลัน​ อำเภอ​ไพร​บึง​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ 33180​ โทร​086-7855140