วางเห รียญใต้ห มอนแ ก้ก ารเงิ นติ ดขัด

ใค รที่ประส บกับปั ญห าการเ งิ นไม่ว่าจะเ ป็น ปั ญห าห นี้สิน การเ งิ นฝื ดเคือง เก็บเ งิ นไม่อยู่

ร ายจ่ ายมากกว่าร ายรับ โช คล าภไม่เข้าหา ทำอะไ รก็ไม่ขึ้ น หยิบจั บอะไรเป็ นเ สี ยห ายไร้ค นช่ว ยเหลือ มองไปทางไหนก็มื ดมน

รว มถึงการเป็ นห นี้โดยไม่จำเป็ นและปั ญห าความเดือ ดร้อนจากการเป็นห นี้รู้สึ กว่าทำอะไรก็ติ ดขั ดไปหมด

จะได้เ งิ นก็มีค นมาตั ดหน้า ทำอะไรก็มีค นมาขวางเพร าะ อ าจจะเป็นก รร มที่เราเ คยโกห ก หรือ เอารั ดเอาเปรีย บใครมา

เป็นวิบ ากก รร ม ที่หาเงิ นได้มาก็มีเรื่อ งต้อ งจ่ ายไป ชีวิ ตมีแต่อุปสร รค์ ทำอะไรก็ติ ดขั ดไม่ร าบรื่น

วันนี้แอดมินเ พจกิ นไรดีวันนี้ มีเคล็ ดลั บง่ายๆ ที่สามารถทำให้การเ งิ นของคุณดีขึ้ น

วิ ธี การง่ายๆ ดั งนี้

1. ให้นำเห รี ยญ 1บ าท 5บ าท หรือ 10บ าท มาวางไว้ที่ใต้หมอน

2. ตั้งนะโม 3 จบ กร าบ 3 ครั้ง ตอนก่ อนนอน

3. แล้วนำเห รี ยญไปใส่กล่องเก็ บแย กไว้

ทำทุกวั นครบ 3 เดือน จากนั้นให้นำเ งิ นที่เราใส่กล่องทุกวัน ไปถว ายพ ระ หรือ นำมาอธิษฐ านที่หน้ าโบสถ์ ที่มีพ ระประธ าน แล้วขอบา รมีพ ระท่ าน

คำอ ธิษฐ าน

หากลู กมีก ร ร มเ คยโ กงและยั กยอ กทรั พย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ ที่ระลึ กได้ก็ดีระลึ กไม่ได้ก็ดี

หรือจา กการประกอ บอาชี พ..(อาชี พอะไรก็ว่าไป)..จะตั้ งใ จหรือไม่ตั้ งใ จก็ดี

ขอให้..( ชื่ อพ ระประธ าน)..ขอให้..(หลวงพ่ อในวัด) และพ ระแ ม่ธรณีจงมาเป็ นทิพ พย านว่าลู กมาขอ อโห สิ ก ร ร ม

จา กนั้นนำเห รี ยญนั้น หรือปั จจั ย ใส่ตู้หรือบ าตรพ ระจ นหมด / เห รีย ญคือสื่ อแท นเราเพื่ออโหสิ ก ร ร ม

คำอธิ ษฐ านเก็บท รั พย์ให้อยู่

ขออานิส งส์การทำบุ ญในครั้งนี้ จั บอะไรเป็นเ งิ นเป็นท อง ขอให้มีเ งิ นเหลือกิ นเหลือใ ช้เกื้อกู ลช่วยเหลื อค นอื่นได้และมีโอกาสสร้ างบุ ญกุศ ลต่อไป ตั้งแต่วันนี้จ นกว่าจะเข้ าพ ระนิ พพ าน….

ข้อมูลที่มา : tne ws