วิธีขอศ าลย่ านาค

จากตำนานแ ม่นาคแ ห่งพร ะโขนงกล ายมาเป็นเรื่องร าวที่กล่ าวข านไปทั่วปร ะเทศไทย

คงไม่มีใ ครในปร ะเทศไทยค นไหนไม่รู้จักแ ม่นาคพร ะโขນงควາมศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ข อย่ าน าค

ก็เป็นที่ลือกันมาวันนี้ทาง Lekdedthai มี วิ ธีขอหวยขอเ ลขเ ด็ดศ าลย่ าน าค

ขอยังไงใ ห้รวยข อยังไงให้ถู กต้ องมาฝากกันคะวั ดม ห าบุ ศ ย์ หรือที่

มักนิยมเรียกกันอย่ างติดปากว่าวั ดแ ม่นาคพร ะโ ขนง

เ หตุที่เรียกเช่นนี้เพร า ะภายในวั ดม ห า บุ ศ ย์มีศ าลแ ม่นาคหรือ ย่ าน าค

ตั้งอยู่ผู้ ค นจึงพากันเรีย กว่าวั ดแ ม่นาคพร ะโ ขนง

แ ม่น าคพร ะโ ขนงเป็นชื่ อที่ค นไ ทยทุก ค นรู้จักดีถึงตำน านความรั กอั นแ รงกล้า

ของห ญิงส าวที่เฝ้ารอส ามีกลับมาจากส ง ค ร า มเป็นเรื่องเล่ าที่ถูกถ่ายท อดต่อๆกันมาหลายยุ ค

เมื่อนำมาทำเป็นภ าพยนตร์ก่อนจะถ่ ายทำบรรดาทีมงานไม่ว่าจะเป็นผู้กำกั บหรือ

นักแสดงต่ างก็ไปไ หว้ศ าลย่ านาคขอให้ห นังปร ะส บควາมสำเร็ จทุกครั้งใน

2 เว อร์ชั่นล่ าสุ ดทั้งแม่น าคของทร ายเ จ ริ ญปุ ร ะ และพี่มากของมาริโอ เมาเร้อ

ต่ างก็มีคนแ ห่ซื้ อตั๋ วไปดูจนเจ้าของหนังรับทรั พย์ร วยไปตามๆกันศ าลย่ านาค

จึงถู กเชื่ อมโ ยงกับความมั่ งคั่ งมั่ ง มี เ งิ น ท อ ง

ศ าลย่ านาคนั้นอยู่ในวั ดม ห า บุ ศ ย์ ซ อยอ่ อนนุช 7เดิมเป็นศ าลที่ผู้คนส มัย

ก่อนมั กจะมาขอเรื่องความรักซ ะเป็นส่ วนใ หญ่ขอห ว ยเป็นส่ วนน้อยแต่เมื่อมีคนมาขอแล้วถู กห วยอยู่

เรื่ อยๆ ในร ะย ะหลังเลยมีคนมาขอหวยกันมากขึ้นรวมไปถึงผู้กำกับและเจ้าของ

หนั งผีทั้งหลายก็มาขอพรที่นี่ด้วยเพื่อให้ห นังมีร ายได้ดีหล าย ค น

อาจจะสงสัยว่าเ คยเดินทางไปขอห วยที่ศ าล

ลาย่ านาคแล้วหลายรอบทำไม่ไม่ถู กห วยกับเขาบ้ างนั่นเพรา ะท่านทำผิ ดวิ ธี

การมาขอห วยกับศ าลย่ านาคในตอนกลางวันนั้นไม่ถูกต้อง เนื่ องจ ากเ ชื่อ

กันว่าในตอนกล างวัน พร ะอ า ทิ ต ย์ส่ องแ สงแ รงพ ลัง ลี้ ลั บ

ไม่ส ามารถทำงานได้เต็ มที่ทำให้คำขอของท่านไม่ส่งผล วิ ธีที่ถูกต้องและ

ทำให้หล ายคนถู กห วยร วยกันมาแล้วคือจะต้องมาตอนกล างคืนและต้องเป็นคืนก่อนวันห วยออกเท่านั้น

ไม่ต้องกลัวว่าวั ดจะปิ ดในตอนกล างคืนเพร า ะทางวั ดเปิ ดตล อดคืนใน

วันก่อนห ว ยออกยิ่งมาตอนเวลาเที่ ยงคื นในวันคื นก่อนห วยออกได้

ยิ่งดีจะเป็นการเพิ่มความข ลังในบ ริ เ ว ณใ กล้เคี ยงยังมีศ าลแ ม่นางต ะ เ คี ย น ทอ ง

อยู่ด้วยโดยผู้ที่เ คยมาตอนกลางคืนต่ างก็พูดเป็นเสี ยงเดียวกันถึงความบรรย ากาศอันน่า

ข น ลุ กสำห รับของที่นำมาเ ซ่ น ไ ห ว້ขอแนะนำให้ท่านนำชุดไ ท ย

สำหรับเด็ กชุดเด็ กเพร า ะต ามตำนานนั้นย่ านาคเป็นคนที่รักลู กมาก

รับรองว่าจะขออะไรส ม ห วั ง แน่นอนคะ

ที่มา onlinenews64