ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที เช็คประเมินที่ดินด้วยตัวเองง่ายๆ

การที่เราจะใช้โฉนดที่ดินเข้าจำนองกับธนาคารเราจะต้องนำโฉนดที่ดินนั้นเข้าประเมินกับกรมที่ดินซะก่อนเพื่อให้รู้ว่าที่ดินของเราในแปลงนี้มีร า ค าเท่าไหร่ เพื่อที่ธนาคารจะได้ทำการอนุมัติวงเ งิ นได้อ ย่ างถูกต้อง แต่การนำไปประเมินที่กรมที่ดินนั้นทำให้เ สี ยเวลาและใช้เวลานานฉนั้นวันนี้เรามีวิ ธีตรวจเช็คร า ค าประเมินที่ดินด้วยตัวเองแบบง่ายๆมาฝากกัน

ในปัจจุบันเราสามารถทำการตรวจสอบเรื่องของที่ดินจากอินเตอร์เน็ตได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น มุมมองจากทางอากาศที่แสดงให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินจากมุมสูงได้อ ย่ า งค่อนข้างชัดเจนและแม่นยำ นอ กจากนี้ยังมีเ ว็ บ ไ ซ ต์ กรมธนารักษ์ ที่สามารถช่วยให้เราเข้าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับที่ดินทางด้าน ธุ ร ก ร ร มได้อ ย่ า งสะดวกง่ายและรวดเร็ว

วิ ธีการตรวจสอบ

เตรียมโฉนดที่ดิน อาจใช้เป็นตัวจริงหรือสำเนาก็ได้ แต่ให้มีร า ยละเอียดครบและชัดเจน เข้าเว็บไซต์ กรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทย

เลือ กไปที่ ร า ค าที่ดินจากเลขที่โฉนด ในตำแหน่งต ามภาพด้านล่างนี้

ร า ยละเอียดสำคัญที่ตรวจสอบได้จากโฉนด กรอ กตัวเลขที่เป็น เลขที่โฉนด และตัวเลขของ หน้าสำรวจ

หลังจากกรอ กรหัสและจังหวัดเรียบร้อยแล้วให้ทำการ ค้นหา จอจะแสดงผลซึ่งเป็นร า ยละเอียด และร า ค าประเมินเบื้องต้นของที่ดิน โดยเราสามารถกดสั่งพิมพ์ออ กมาเป็นเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ได้ ในข้ อมูลของที่ดินจะมีร า ยละเอียดบอ กขนาดของที่ดินโดยมีขนาด ตร.ว.ละเท่าไหร่

ซึ่งสามารถนำมาคำนวณด้วยการนำ ขนาดของพื้นที่ x ราประเมิน / ต ารางวา จะได้ผลลัพธ์ออ กมาเป็นร า ค าประเมิน ของที่โฉนดนั้นๆ เช่น ขนาดที่ดินรวม 20 ไร่ 1 งาน 54 ต ารางวา ซึ่งรวมเป็น 8,154 ตร.วา ซึ่งจากร า ค าประเมินที่เราค้นหาได้คือ 175 ให้เราใช้ร า ค านี้คูณกับพื้นที่ 8,154 x 175 = 1,426,950 บ า ท จะได้ออ กมาเป็นร า ค าประเมินที่ดินนั่นๆ

การประเมินร า ค าที่ดินเบื้องต้น มีไว้เพื่อสำหรับการกู้หรือนำเข้าจำนองเท่านั้น หากมีการวื้ อข า ยแลกเปลี่ยนกันก็จะมีการปรับเปลี่ยนร า ค าไปอีกต ามความเหมาะสมจากทางราชการ ซึ่งมีหล า ยปัจจัยในการปรับเพิ่มหรือลดร า ค าประเมิน เช่น เป็นเส้นทางที่มีรถไฟฟ้า ผ่ า น หรือ เป็นที่ดินต าบอ ด เป็นต้น

ที่มา krustory