เศษสบู่เหลือ อย่าทิ้ง 11 ประโยชน์ที่แม่บ้านหลายคนยังไม่รู้

สบู่ก้อนที่เรามักนำมาใช้ทำความสะอาดร่ างก ายหรือล้างมือให้สะอาดนั้น เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า นอกจากจะทำให้ร่ างก ายเราสะอาดแล้วจะสามารถนำไปใช้ทำอะไรอีกได้บ้ าง เมื่อก้อนมันเล็กลงจนเหมือนเป็นก้อนเศษสบู่เราก็มักจะทิ้ง เพราะคิดว่าก้อนมันเล็ กเกินไป หยิบใช้ง านได้ย าก วันนี้เราเลยรวบรวมประโยชน์ดีๆจากเศษสบู่เหลื อใช้ ที่จะนำสบู่นั้นมาใช้งา นได้ประโยชน์สู งสุดแม้จะเหลือเป็นเศษสบู่ก้อนเล็ กๆก็ตาม

ป้ องกั นยุ งมาวางไ ข่ในน้ำได้ด้วยน้ำสบู่

เพี ยงนำเศษสบู่มาละล ายในน้ำแล้วเทใส่ภาชนะทิ้งไว้หรือใส่ในกระถางที่ใช้รองต้นไม้ หรือบริเวณที่มักมีน้ำขั ง เมื่อใช้น้ำสบู่เทลงไปจะสามารถช่วยป้อ งกั นไม่ให้ยุ งมาวางไ ข่ได้ แต่หากยุงยังเลือ กมาวางไ ข่ในน้ำสบู่จะทำให้ยุ งจมลงไปในน้ำและสิ้ นใจในที่สุด เพราะเนื่องจากน้ำสบู่นั้นจะลงแ รงตึงผิ วของน้ำ ทำให้ยุ งไม่สามารถยืนบนผิวน้ำได้นั้นเอง อีกทั้งสภ าพด่ างของน้ำสบู่ยังส่งผลให้เปลือ กไข่ของยุ งถูกทำล าย แต่หากไข่ใบไหนที่ยังอยู่รอดเมื่อลู กอ่อ นฝักตัวออ กมาก็ไม่สามารถใช้ชีวิ ตอยู่ในน้ำสบู่ได้อยู่ดี ฉะนั้นแล้วเราสามารถนำน้ำสบู่ไปเทใส่บริเวณที่มักมีน้ำขั งเพื่อลดปั ญห ายุ งวางไข่ได้

เช็ดกระจกให้ใ สสะอาด ลดความมั วจากละอ องน้ำ

กระจกในห้องน้ำที่มัวมักจะเกิดจากคร าบละอ องน้ำมาเกาะติด ทำให้ดูไม่ใ สสะอาด ฉะนั้นให้นำเศษสบู่มาเช็ดถูวนๆบนกระจก แล้วใช้ผ้าขนนุ่ มมาถูออ ก แค่นี้กระจกก็จะกลับมาใ สสะอาด ไม่มีคร าบละอ องน้ำเกาะอีกแล้วล่ะ

แ ก้ซิปฝื ดให้ไห ลลื่ นขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นซิปกางเกงหรือซิปกระเป๋า บางครั้งมันอาจฝื ดรูดย ากหากพย าย ามรูดแ รงๆซิปก็อาจจะแ ตกได้ ฉะนั้นวิธีแ ก้ง่ ายๆเลยคือให้นำเศษสบู่เหลือใช้มาเช็ดถูขึ้นลงบริเวณรางซิป จากนั้นล องรูดซิปขึ้นลงเบาๆดู จะสังเกตได้เลยว่าซิปนั้นรูดง่ าย ไห ลลื่ นขึ้นเย อะเลย

ปรับให้รองเท้ าหนังนุ่ มขึ้น สว มใส่สบายเท้ า

รองเท้ าหนังที่ซื้ อมาให ม่ๆหนังมักจะยังแ ข็งอยู่ ทำให้การสว มใ ส่นั้นไม่สบ ายเท้ าเลย บางทีก็กั ดเท้ าจนเป็นแ ผล ฉะนั้นให้นำเศษสบู่ก้อนเล็ กๆมาเช็ดถูด้านในรองเท้ าหรือบริเวณขอบรองเท้ า สบู่จะช่วยปรับให้หนังที่แ ข็งนั้นนุ่ มลง ทำให้ส วมใส่ ได้สบ ายเท้ ามากยิ่ งขึ้น

ช่วยดั บกลิ่นอั บในกระเป๋าและเสื้อผ้า

กระเป๋าที่เกิดกลิ่ นอั บสามารถใช้เศษสบู่ที่เหลือก้อนเล็ กๆมาใส่ไว้ในกระเป๋าได้ โดยอาจใส่ไว้มุมใดมุมหนึ่งหรือจะเอาเศษสบู่ใส่ในถุงต าข่ ายเพื่อห้อยไว้ด้านในกระเป๋าก็ได้ แค่นี้กลิ่นอั บในกระเป๋าก็จะล ดลงและได้กลิ่ นหอ มจากสบู่แทน

ป้ องกั นเศษดิ นติดในซอ กเล็ บ

หากเราเป็นคนชอ บปลูกต้นไม้หรือทำสวน ก่อนที่จะไปลงมือขุดดิน ถอนหญ้ าหรือปลู กต้นไม้ ให้นำเศษสบู่ก้อนเล็ กๆมาขัดตามซอ กเล็ บก่อนและไม่ต้องล้างออ ก เศษสบู่จะช่วยป้ องกั นไม่ให้เศษดิน เศษหินหรือสิ่งส กปร กต่างๆเข้ามาติดในซอ กเล็บได้ เมื่อทำสวนเสร็จแล้วค่อยไปล้างมือ

หยอดบานพับประตู หน้าต่างช่วยลดเสียงเอี๊ยดอ๊าด

บานพับประตู หน้าต่างที่ฝื ดมักจะเกิดเสียงดั งเอี๊ยดอ๊าดทุกครั้งที่ใช้ง าน ฉะนั้นให้นำเศษสบู่ก้อนไปแช่น้ำแล้วนำมาเช็ดบริเวณบานพับให้ทั่ว หรือจะใช้เศษสบู่ก้อนผสมน้ำเล็กน้อยก็ได้ เมื่อนำไปเช็ดบานพับประตูจะช่วยลดแ รงเสี ยดท าน ทำให้ไม่เกิดเสี ยงดั งร บก วนอีก

เคลื อบตะปูกันแก่นไม้แ ตกได้

หากต้องใช้ตะปูในการซ่อ มแซ มบ้ านหรือต้องการง าน DIY เพื่อแขว นสิ่ งข องบนผนั งไม้ แน ะนำให้เคลือ บต ะปูด้วยสบู่ก่อน โดยนำเศษสบู่มาเช็ดตัวตะปูเพื่อเคลือบไว้ แล้วนำไปตอ กบนไม้จะช่วยให้ตะปูตอ กได้ง่ ายขึ้น อีกทั้งยังป้ องกั นแก่นไม้แ ตกได้ด้วย

ช่วยลอ กวอลเปเปอร์ทิ้งได้ง่ ายขึ้น

หากใครอย ากเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่แล้วต้องลอ กอันเก่ าทิ้ งก่อน แน ะนำให้ใช้สบู่ช่วยจะทำให้ลอ กได้ง่า ยขึ้น โดยนำเศษสบู่ที่เหลือๆอยู่มาล ะล ายในน้ำร้อ น จากนั้นก็นำไปทาลงบนผนังบ้ านก็จะช่วยให้สามารถลอ กวอลเปเปอร์หลุดได้ง่า ยขึ้น

ช่วยให้กุญแจฝืด ปลดล็อคได้ง่ ายขึ้น

หลายคนอาจประสบปั ญห าการไขกุญแจที่ไขอยู่น านก็ไม่ปลดล็อคสักที นั้นอาจเกิดจากกลอนด้านในมันฝื ด ฉะนั้นให้ใช้เศษสบู่มาถูกุญแจก่อนแล้วค่อยไข จะช่วยให้ปลดล็อคกลอนได้ง่า ยขึ้นเยอะเลย

ช่วยเก็บเศษแ ก้วที่แ ตกได้อย่ างหมดจด

แก้วที่หล่นลงพื้นจนเศษแ ก้วแ ตกกระจัดกระจ าย ทำให้การเก็บเศษแ ก้วทั้งหมดนั้นทำได้ย าก เพราะเราจะมองไม่ค่อยเห็นเศษแ ก้วเลย ฉะนั้นให้นำก้อนสบู่เล็กๆมาเช็ดๆกดๆลงบนพื้น เศษแ ก้วที่เรามองไม่เห็นจะเข้าไปอยู่ในก้อนสบู่ ทำให้เก็บได้ง่ ายและหมดจด

ก้อนเศษสบู่เล็ กๆที่เหลือจากการใ ช้ง าน เรามักจะหยิบทิ้งตลอดเพราะคิดว่าใ ช้ง านไม่ได้แล้ว เก็บไว้ก็เกะกะพื้นที่ในห้องน้ำเปล่าๆ และเปลี่ยนก้อนใ หม่จะใ ช้ง านได้ง่า ยกว่า แต่เมื่อคุณได้อ่านบ ทคว ามของเรา คุณจะได้เห็นประโยชน์ดีๆจากเศษสบู่ที่คุณไม่จำเป็นต้องทิ้งอีกต่อไป คุณสามารถนำมันกลับมาใช้ง านได้ ซึ่งสามารถช่วยงา นบ้ านคุณได้เยอะเลยล่ะ