ก่อนสร้างบ้านใหม่ 4 อย่ างที่ต้องรู้ ตั้งแต่เริ่มสร้าง-ขอบ้านเลขที่

ใครที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านก็คงจะศึกษาหาความรู้กัน ในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน การสร้างบ้านในแต่ละห้องแต่ละจุดหรือผู้รับเหมาที่มีความรับผิดชอบทำงานดี อีกหนึ่งเรื่องที่คนสร้างบ้านจะต้องศึกษาก็คือ การเตรียมเอกส า รการสร้างบ้านใหม่เพื่อขอจดทะ เ บี ย น บ้านเลยที่ใหม่

โดยล่ า สุ ดทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊กคุณ T o o n S a n g a r o o n ได้เล่าประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยระบุว่า การเตรียมเอกส า รการสร้างบ้านใหม่ พร้อมขอจดทะเบีย นบ้านเลขที่ใหม่มีดังนี้

– ก่อนการสร้างบ้าน

ให้เตรียมเอกส า รสำเนาโ ฉ น ดที่ดิน ที่จะสร้าง + สำเนาทะเ บี ย นบ้าน+สำเนาบัตร ปชช.+แบบแปลนบ้าน+ผังบริเวณตำแหน่งบ้านบนที่ดิน ไปยื่นกับ อบต.หรือเทศบาล

เพื่อพิจารณาระยะห่างจากถนนกับคำนวนขนาดพื้นที่บ้าน กรณีบ้านเกิน 150ตร.ม. แบบแปลนต้องมีวิศวะควบคุม หลังจากนี้อบต.เทศบาล จะออกใบอนุญ า ตก่อสร้างให้ ใบนี้สำคัญมากเอาไปติดต่อน้ำ-ไฟชั่ วคราวได้และต้องเอาไปใช้ที่อำเภอในวันจดทะ เ บี ย น บ้าน

– หากบ้านสร้างเสร็จแล้ว

ให้ถ่ายภ าพบ้าน+ห้องน้ำ พร้อมเอกส ารทั้งหมดในข้อ 1 เอาไปให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจสอบและจะออกใบเลขที่บ้านให้

– นำใบที่ได้จากผู้ใหญ่บ้าน.+เอกส ารทั้งหมดไปยื่นที่รพ.ตำบลเพื่อออกใบรับรองด้านสุขาภิบาล สุขอนามัยให้

– นำเอกส ารทั้งหมดสำเนาโ ฉ น ด +สำเนาทะ เ บี ย น บ้าน+สำเนาบัตร ปชช.+ใบ อ นุ ญ า ต ก่อสร้าง (ตัวจริง)+ใบจาก ผู้ใหญ่บ้าน.+ใบจาก รพ.ตำบล+ภาพถ่ายบ้าน+ห้องน้ำไปที่อำเภอเพื่อยื่นขอทะเ บี ย นบ้านเลขที่ใหม่

หากเอกส ารครบ ไม่มีคิวรอ ไม่เกิน 15 นาทีเสร็จ ทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1-4 ไม่มีค่ าใช้จ่ ายหวังว่าพอเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูล (รายละเอียดอาจแ ต ก ต่ า งกันไปแต่ละพื้นที่) ทำให้ถูกขั้นตอนตั้งแต่แรก ไม่มีอะไรยุ่งย ากดีกว่ามาตามแก้กันทีหลังนะ

ที่มาข้อมูล showbizinfoo