ลูกห นี้มีทางออก ผ่อนรถไม่ไหว มี 5 ทางออก ไม่ต้องถูกยึดรถ ไม่เ สียเ ครดิ ต

ถ้าคุณพบกับสถานการณ์ทางการเ งิ นที่ย่ำ แ ย่ จนหมดแ ร งที่จะผ่อน จะทำอย่างไรได้บ้าง?

คุณนิติธร แก้วโต หรือ ท น ายเจมส์ ทนายความชื่อดัง อาสามาให้คำแนะนำแนวทาง แ ก้ปั ญหาไว้ 5 วิธีหลักๆ ดังนี้

1. คืนรถ

กรณีการคืนรถโดยผิ ด สัญญา หรือ ค้างผ่ อ นชำระหลายงวด โดยจะต้องชำระค่ าเสี ยห าย

ค่าขา ดประโยชน์ อื่นๆ ยิ่งค้างชำระหลายงวด จะยิ่งเ สี ยค่าเ สี ย ห ายจำนวนมาก กรณีการคืนรถ

โดยที่ไ ม่ ผิ ดสัญญา หรือ ไม่ได้ค้างผ่ อ นชำระ ลักษณะนี้ ไม่ต้องจ่ายค่าเ สี ยหา ยหรือค่าข า ด

ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากไม่ได้ค้างชำระ ไ ฟ แ น น ซ์จะคิดเพียงค่ าส่วนต่างเวลาที่ข า ยรถและข า ดทุนเท่านั้น

2. ข า ยให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้เปลี่ยนสั ญ ญ า

ข า ยให้บุคคลอื่นโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญา โดยผู้เ ช่ าซื้ อยังเป็นคนเดิมอยู่ ซึ่งกรณีนี้ค่อนข้างเ สี่ ยง

อย่ า งมากๆ หากคนที่ซื้ อรถไปแล้วเอ าไปขายให้คนอื่นต่อ หรือรถหา ย ผู้เช่าซื้ อจะต้องรับผิ ด ชอบเต็มๆ

อย่ า งไรก็ตาม เป็นกรณีที่ไม่แ นะนำ อย่ า งบางเคสเอ ารถไปจำนำในบ่ อ น หรือเอาไปข า ยให้เต็นท์ เจ้าของหรือผู้เช่ า ซื้ อรถจะต้องปว ดหั วไปตามหารถมาคืนไ ฟ แ น นซ์

3. การข า ยให้บุคคลอื่นโดยเปลี่ยนสั ญ ญ า
เป็นการข า ยเปลี่ยนสั ญ ญ า และนำเ งิ นที่ได้ไปปิดจ่ า ยไ ฟแ น น ซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภั ยที่สุด ปลอดภั ย

ทั้งคนค้ำประกัน ปลอด ภั ยทั้งผู้เช่าซื้ อด้วย แต่ต้องหาคนซื้ อ รถ หาคนเปลี่ยนสัญญาให้ได้ โดยอาจจะต้อง

ยอมข า ยข าดทุน เพื่อแลกกับเวลาและค่ าใช้จ่ า ยที่จะตามมาในอนาคต

4. รีไ ฟ แ น น ซ์ใหม่หรือปรับปรุงโครงสร้างห นี้ ใหม่

โดยขยายระยะเวลาการผ่ อ นออกไป และขอลดหยอนการผ่ อ นในแต่ละเดือนลง แต่ผลที่อาจจะตามมาคือ เสี ย ดอกเบี้ ย หรือผลประโยชน์ให้กับไ ฟแ น น ซ์ที่มากขึ้น

5. เจรจาขอผ่อน เฉพาะด อ กเ บี้ยไปก่อน

โดยยังคงเงินต้นไว้ เผื่อในอนาคต ผู้เช่า ซื้ ออาจจะมีเงินก้อนไปปิด ก็จะทำให้เจรจาได้ง่ายขึ้น

สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถผ่อนไ ม่ไหว ไ ม่มีเงินโปะ และไ ม่ยอมเอ ารถไปคืนนั้น มี 2 กรณี คือ

กรณีแรก – ยังมีรถอยู่กับตัว อาจถูกไ ฟแ น น ซ์ฟ้อ งแ พ่ง ในข้อหา ผิ ดสัญ ญ าเช่าซื้ อ โดยบังคับยึดรถ หรือตามยึดทรัพย์อย่ า งอื่น แต่ฟ้องค ดีอ าญ าข้อหายั ก ย อ กทรัพย์ไม่ได้

กรณีที่สอง – ไม่มีรถอยู่กับตัวแล้ว โดยเ อาไปข า ยต่อเต็นท์รถ หรืออื่นๆ ในระหว่างสั ญ ญ า เจ้าของรถอาจจะถูกดำเนินค ดีอาญ าในข้อหา ยั ก ย อ ก ทรัพย์ได้ เพราะก ร ร มสิทธิ์รถเป็นของไ ฟแ น น ซ์ ดังนั้น เจ้าของรถไ ม่มีสิ ทธิ์ที่จะเอ าไปข า ย

อย่ า งไรก็ตาม หากจัดการเรื่องรถยนต์เรียบร้อยแล้ว อ ย่ าลืมทำประกั นรถยนต์คุ้มครองรถของทุกคนด้วยน

และหากไ ม่อย า กเ สี ยเงินซ้ำซ้อน โด นโก งประกั นอีก ก็ทำประกั นกับบริษัทที่น่าเชื่ อถือเลยครับ และยิ่ง

หากมีโปร หรือเป็นประกันรถยนต์ผ่อนได้ ก็จะยิ่งช่วยลดภาระทางค่ าใช้จ่ า ยที่เพิ่งเจอมาส ดๆ ร้ อ นๆ

ที่มา : ทิพยประกั นภั ย