ใครเจอปัญห านี้บ้าง ซื้อหัวก๊อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ หมุนยังไงก็ไม่ตรง

ใครเ จอปั ญหานี้บ้ าง ซื้อหัวก๊ อกน้ำม าเปลี่ยนให ม่ หมุนยังไง ก็ไม่ตรง. ผู้ใช้เฟสบุ๊ก รายห นึ่งได้อ อกมาถา มชาวเ น็ต หลัง จากที่เปลี่ย หัวก๊อก น้ำเอง

ซึ่งผู้โพสต์ ระบุว่า. สอบถามค่ะ เรา ย้ายเข้าบ้านใหม่แล้ วก๊อกน้ำตรงโ รงรถไม่มีหัวก๊ อกมาให้ เราเลย ไปซื้อหัว ก๊อกที่โฮม โปรมาให้สามี ติดให้ โดยพนักงาน ขายแนะนำ ให้ใช้เทปพั นปลายก๊อก ไว้ก่อน

ปัญ หาคือพ อหมุนไปสุด จะ ได้ก๊อก เอียงๆ แบบในรูปค่ ะ เลยอยากทราบว่า มีวิธีไหนที่จ ะ ทำให้ก๊ อกน้ำต รงเป็น ปกติ ไหมคะ

มีชาว เน็ตเ ข้ามาแสดงคว ามคิดเห็นเป็น จำนวนมา ก อาทิเช่น

แฟนเราเ ป็น ช่า งค่ะ ถามใ ห้แล้ว เขาบอกว่ าเอาก๊อกอ อกมาแล้วพันเ ทปให ม่ให้หน าเพิ่มขึ้น แล้วใส่ก๊ อกเข้าไปโดยที่ หมุ นให้เ กือบ สุดแต่ไม่ ต้องสุด ใ ห้เหลือรอ บสุดท้ายก้ อจะตรง แล้ว