เรื่องควรรู้ก่อนซื้ อ ข า ย ที่ดิน ส. ป. ก.

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องควรรู้ก่อนที่เราจะทำการซ์้อ ข า ยที่ดิน ส. ป. ก. กับบทความ เรื่องควรรู้ก่อนซื้ อ ข า ย ที่ดิน ส. ป. ก. ไปดูกันว่าที่ดินชนิดนี้ ทำการซื้ อข า ยได้หรือไม่

ที่ดิน ส. ป. ก. หรือที่ดิน ส. ป. ก. 4-01 คือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม ( ส. ป. ก. ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออ กให้กับประช าชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต ามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม พ ศ 2518 โดยมีหลักว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรก ร ร ม ได้อย่ างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่ างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส. ป. ก. 4-01 จะต้องมีฐานะย ากจน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส. ป. ก.

1 มีสัญช าติไทย

2 บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

3 ประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต

4 ร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง

5 ไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอ

6 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

7 ยินยอมปฏิบัติต ามระเบียบของ ส. ป. ก.

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส. ป. ก.

ต ามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม พ ศ 2518 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ ศ 2532 ระบุ ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส. ป. ก. มี 3 ประเภท คือ

1 เกษตรกร

เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรก ร ร ม เป็นหลักอยู่แล้ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปี เพื่อประกอบเกษตรก ร ร ม แห่งท้องถิ่นนั้น

2 ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรก ร ร ม เป็นหลัก

ผู้ย ากจน มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี จบการศึกษาทางเกษตรก ร ร ม ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพหรือเทียบเท่า เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรก ร ร ม

3 สถาบันเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรต ามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ที่ดิน ส. ป. ก. โอนให้ใครได้บ้าง

1 สามี ภรรย า

2 บุตร

3 บิดามารดาของเกษตรกร

4 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร

5 พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร

6 หลานของเกษตรกร

ที่ดิน ส. ป. ก. สามารถโอนสิทธิและตกทอ ดทางมรดกสิทธิให้ทาย าท ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรก ร ร ม เป็นหลักเท่านั้น การโอนสิทธิ เกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส. ป. ก. ยังมีชีวิตออยู่ สามารถโอนสิทธิให้ทาย าทได้ ต่อเมื่อมีเหตุผลและความจำเป็น เช่น แก่ชรา เ จ็ บป ว ย เป็นต้น ตกทอ ดทางมรดกสิทธิ เกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส. ป. ก. เสียชีวิต ทาย าทสามารถยื่นคำร้องขอรับมรดกสิทธิได้

ข้อมูลในเว็ปไซต์ของเรามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และบางบทความอ้างอิงจากหนังสือหรือมีการเล่าต่อ กัน มาเป็นทอ ดๆ หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ทีมงานของเรา ต้องกราบขออภั ยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา ddproperty, parinyajai