อนุโ มทนาบุญ”บ๊วย เชษฐวุฒิ”

อนุโ มทนาบุญ บ๊วย เชษฐวุฒิ บวชพ ระก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บ๊วย เชษฐวุฒิ เผยใบขอบรรพชาอุ ปสมบท เตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

บ๊วย เชษฐวุฒิ เผยใบขอบรรพชาอุ ปสมบท / บ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ พิธีกรคนดัง ที่ปวารณาตนว่าจะถือศีล 5 ตลอ ดชีวิ ต เพื่อถวายเป็นบุญต่อสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

และครูบาอาจ ารย์ ล่ าสุดได้โ พสต์ข้อความผ่านไ อจีbuay_watcharakhun ว่า “เตรียมตัว” พร้อมทั้งรูปใบสมัครขอบรรพชาอุ ปสมบท

เป็นพ ระภิกษุสงฆ์ หลังมีจังหวะและโอกาสดีว่างจากการทำง านต ามความตั้งใจ โดยเ นื้อหาใน ใบขอสมัครบรรพชาอุ ปสมบท ระบุว่า

เขียนที่ วัดป่ าศรีถาวรนิมิต วันที่ 21 เดือน มี.ค พ.ศ. 2565 ข้ าพเจ้า นายเชษฐวุฒิ นามสกุล วัชรคุณ มีศรัทธาเลื่อมใส ขอสมัครบรรพชาอุ ปสมบท

ในพ ระพุทธศ าสนา จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริก ใน พ ระครูปิยสีลคุณ พ ระอุปัชฌย์ และขอสังกัดอยู่ในวัด วัดป่ าศรีถาวรนิมิต ซึ่งมี พ ระครูปิยสีลคุณ เป็นเจ้าอาว าส

โดยขอถวายคำปฏิญญ า ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้ าพเจ้าขอปฏิญญ าว่า ข้ าพเจ้ามีคุณลักษณะควรแ ก่การบรรพชาอุ ปสมทบท และไม่มีลักษณะของคนต้องห้ ามบรรพชาอุ ปสมบท ดังแจ้งต ามรายการคุณสมบั ติของจ้าพเจ้าแนบท้ ายในใบสมั ครนี้

ข้อ ๒ ข้ าพเจ้าขอปฏิญญ าว่า เมื่อได้บรรพชาอุ ปสมบทแล้ว จะเคาร พนับถือ เชื่ อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของพ ระอุปัชฌาย์อาจ ารย์ และจะประพฤติดีประพฤติชอบ

ต ามพ ระธ รรมวินัย ระเบียบแบบแ ผนของวัดและคณะส งฆ์ตลอ ดไป ถ้าข้ าพเจ้าละเ มิดข้อปฏิญญ าดังกล่าวข้างตัน ข้ าพเจ้ายอมรับโ ทษต ามควรแ ก่ความผิ ดทุกประการ

ขอได้โ ปรดอนุเคร าะห์ให้ข้ าพเจ้าได้บรรพชอุ ปสมบทในพ ระพุทธศ าสนาด้วยเทอญ
(ลงชื่อ) เชษฐวุฒิ วัชรคุณ ผู้สมัครขอบรรพชาอุ ปสมบท ได้รับฉาย า จิรวฑฺฒโน แปลว่า ผู้เจริญยั่งยืน