ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนา เพิ่มเติม 1,000 ต่อไร่ สูงสุด 20,000

ข่าวดี สุเทพ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาฯ แจ้งข่าวดี นายกรัฐมนตรี ทุบโต๊ะ ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนา เพิ่มเติม 1,000 บาท/ไร่ สูงสุดรับ 2 หมื่นบาท พร้อมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ความคืบหน้าการจ่าย เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดได้รับเงิน 2 หมื่นบาท วงเงิน 54,972.72 บาท จำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ กว่า 4.6 ล้านราย เกษตรกร และสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ คลิก บัญชี ธ.ก.ส. ล่าสุดยังมีตกค้าง จากงบประมาณสำหรับโครงการสนับนุนค่าบริหารจัดการไม่เพียงพอ

นายสุเทพ คงมาก นายกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผยว่า วันนี้ (27 เม.ย.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม นบข. ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) นั้น โดยมีการวาระในการพิจารณา เงินช่วยเหลือชาวนา หรือเงิน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ในส่วนที่ขอเพิ่ม จำนวน 594.64 ล้านบาท

โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และเป็นการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับมาแล้วให้เกิดประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนำงบประมาณคงเหลือจากโครงการประกันรายได้ๆ ที่เหลือจ่ายจากการชดเชยส่วนต่าง จำนวน 33 งวด นำมาจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ที่ประชุมจึงได้มีมติ เห็นชอบ รวมทั้งขยายระยะเวลาโครงการฯ ก่อนนำเสนอ ให้นำเสนอ ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า

มติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงิน โดยให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกก่อน 16 มิถุนายน 2564 วงเงิน 166.50 ล้านบาท สำหรับงบที่เหลือวงเงิน 21.03 ล้านบาท ให้พิจารณาจ่ายให้เกษตรกรกลุ่มที่ปลูกตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตามความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ดี ในโครงการ กรอบ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดได้รับเงิน 2 หมื่นบาท วงเงิน 54,972.72 บาท ขอเพิ่ม 594.644 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 55,567.364 ล้านบาท

นายสุเทพ กล่าวถึง ในปี 2565 กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้กำหนดเป้าหมายการส่งออกไว้ประมาณ 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.38 จากปริมาณการส่งออกปี 2564 โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ สถานการณ์ CV 19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและมีการบริโภคมากขึ้น

ประกอบกับคาดว่าน้ำฝนและน้ำในอ่างเก็บน้ำในปีนี้มีปริมาณเพียงพอต่อการเพาะปลูกทำให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ราคาข้าวไทยในปี 2565 อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับชาอุดิอาราเบียได้รับการฟื้นฟู ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีทางการค้าข้าวของไทย

ขอบคุณ ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ