เช็กสิทธิได้แล้ว 23 เม.ย บัตรคนจนรับเงินสงเคราะห์เพิ่ม 5เดือนรวด

จากกรณีที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

สิทธิที่จะได้รับ

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 300 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์ 100 บาท (รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี)

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 200 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์ 50 บาท (รายได้มากกว่า 30,000 -100,000 บาท/ปี)

โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง กำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้

งวดที่จ่าย เดือนที่ได้รับสิทธิ วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 ต.ค. 64-1 ก.พ. 65 (รวด 5 เดือน) เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 23 เม.ย. 65

2 มี.ค. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 พ.ค. 65

3 เม.ย. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 มิ.ย. 65

4 พ.ค. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 ก.ค. 65

5 มิ.ย. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 ส.ค. 65

6 ก.ค. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 ก.ย. 65

สำหรับวงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชัน ถุงเงินประชารัฐที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ