กว่ าจะมาเป็น ผู้ก่อตั้ง “Grab” จากหลานชายคนขับแท็กซี่ธ รรมดา

หลา ยคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Grab เกิดขึ้นมาจากความพยๅยาม ที่จะแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ในประเทศมาเลเซีย
แต่ปัจจุบัน Grab ได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัn ที่มีมูลค่าสูงถึง 7 แสนล้ๅนบๅท แล้วใครกัน ที่เป็นผู้ก่อตั้ง ริษัnแห่งนี้ ? ไปดูกันเลย